Group Leader

Cheng Yang (杨诚)

Ph.D, Associate Professor
tel: +86-(0)755-2603-6132
email: yang.cheng@sz.tsinghua.edu.cn

Dr. Yang obtained his BS in Nanjing University and obtained PhD in Department of Chemistry, the Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) under the supervision of Prof. Bing Xu (Brandeis University) about synthesis and functionalization of nanomaterials for multifunctional composites. Then he worked with Prof. Matthew M F Yuen in Department of Mechanical Engineering (HKUST) as a postdoctal research associate for electronic packaging materials. Dr. Yang also visited the School of Materials Science and Engineering, Georgia Institute of Technology as a visiting research faculty member under the supervision of Prof. Ching Ping Wong. In September 2011, Dr. Yang joined Tsinghua University as an Associate Professor in the Division of Energy and Environment, Graduate School at Shenzhen.

  杨诚 博士
 • 2011年9月入职清华大学深圳研究生院担任副研究员
 • 佐治亚理工学院 材料科学与工程学院(客座研究员)
 • 香港科技大学 机械及航空航天工程学系(博士后)
 • 香港科技大学 化学系(博士后)
 • 香港科技大学 化学系(哲学博士)
 • 南京大学 化学化工学院 应用化学(理学学士)

  Research Grants:
 • Young faculty start-up funding (Graduate School at Shenzhen, Tsinghua University)
 • Shenzhen government research funding (深圳市科技创新委员会)
 • National Natural Science Foundation of China (国家自然科学基金委员会)
 • Guangdong Province Innovation R&D Team Plan (广东省创新团队)
 • Guangdong Provincial Department of Science and Technology (广东省科学技术厅)
 • Some other funding from companies
  Teaching:
 • Electronic Devices and Packages (电子器件与封装)
 • Economics for Energy (能源经济学)
 • Laboratory Safety Tutorial (实验室安全学)
 • Electronic Packaging and Thermal Management Techniques (电子封装与热管理技术)

Postdocs, Technician & Visiting Scholars

Lihua Cheng
Xiaolan Li
Mengqin Chen
Yuyue Zhang
Ce Fu
Dianhui Zhu
Tommy Fu
Xinxuan Wang

Postgraduate Students

Haojie Zhu
Rui Yao
Lumeng Wang
Yunxiang Zhao
Zhuofei Jia
Xiaohan Qian
Zhiyuan Wang
Juan Wang
Chengxiang Xiao
Shuhao Zhu
Yunyi Jia
Hongjie Liu
Hang Zhou
Jingjing Weng
Xinlei Cai
Shunhang Hua

Alumni

Xiaoya Cui
Jingping Liu
Zijin Su
Haibo Wang
Huaichao Tang
Zhipeng Wang
Chao Xu
Binghe Xie
Qisen Xie
Zhi Jiang
Weidong Xu
Zhanwu Lei
Zhiwei Yu
Yang Wang
XiaoBei Zang
Yang Xu
Ziheng Li
Qiankai Ba
Rui Yang
Dang Wu
Haojun Wu
Wenhui Lai
Yubin Deng
Yingying Luo
Jie Liao
Lu Shi
Jiaxing Liu
Jing Li
Songyang Su
Yuxuan Wang
Jiehan Zheng
Peichao Zou
Min Wang
Wanyu Dai
Kangwei Liu
Yuanzheng Cui
Wentao Yao
Yiming Sui
Adeela Nairan
Caiwu Liang
Houchao Zhan
Long Qian
Chaojie Chen
Yongsheng Li
Fangcheng Wang
Shengyu Hu
Zhenbin Guo
Xi Ren
Guangyao Zhao
Peng Liu
Zhuo Zhang
Weisheng Pan
Long Qian
Tingting Qin
Debo Liu
Mingjie Liu
Shilong Zhao
Hai Lin
Lang Qian
Caiyun Li